Kiến thức: [NEW] Getting started Unit 10: Space Travel – Thommatngaymua

Hãy cùng Thommatngaymua tìm hiểu về [NEW] Getting started Unit 10: Space Travel trong bài viết dưới đây nhé

Nội Dung Chính Trong Bài Viết

space shuttle có nghĩa là gì: You are currently viewing the topic.

Getting started – Unit 10: Space Travel

1. Listen and read (Nghe và đọc)

 • Nick: Wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a spacewalk! (Woa, người trong bức ảnh này là bạn à? Phi hành gia trẻ nhất trên thế giới đang đi trong không gian)
 • Phuc: Ha! Yeah, it was in a museum in Sweden. (Ha, ừm, đó là ở viện bảo tàng ở Thụy Điển)
 • Nick: You look so excited! (Bạn trông có vẻ vui nhỉ)
 • Phuc: Well, that trip made me crazy about space. Before I turned ten, I’d already collected lots of books about the universe. I’d learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff. (À, chuyến đi đó làm tôi phát cuồng về vũ trụ. Trước năm 10 tuổi tôi đã sưu tầm nhiều sách về vũ trụ. Tôi đã học về các hành tinh, ngôi sao, vệ tinh, tên lửa, và các thứ)
 • Nick: You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite. (Bạn biết đó, năm ngoái tôi đã đến viện bảo tàng thiên văn học và tôi đã chạm vào một mảng thiên thạch)
 • Phuc: A meteorite! What was it like? (Một mẩu thiên thạch. Nó như thế nào?)
 • Nick: Honestly, it wasn’t as impressive as I’d expected it was just like an ordinary piece of rock. (Thành thật mà nói, nó không ấn tượng như tôi nghĩ giống như một mẩu đá bình thường)
 • Phuc: But perhaps it was from Mars. Think of that! (Nhưng có lẽ nó từ sao hỏa. Cứ nghĩ thế)
 • Nick: Maybe. Do you think there could be life on Mars? (Có thể. bạn có nghĩ rằng có sự sống trên sao hỏa không?)
 • Phuc: It’s possibly habitable. It once had an ocean … Who knows, in 20 years we might be there on a discovery mission. (Có lẽ có thể sinh sống. Nó đã từng có một đại dương. Ai biết được trong 20 năm chúng ta có thể đến đó với sứ mệnh khám phá nó)
 • Nick: Haha, but we’d need to do some training first. They say you practise by diving in a flight suit… (Haha nhưng tôi cần được đào tạo trước đã. Họ nói bạn đã luyện tập lặn khi mặc  đồng phục bay à)
 • Phuc: That’s right. And you also have to experience microgravity on a parabolic flight. (Đúng vậy. Và bạn cũng phải trải qua tình trạng không trọng lực trong chuyến bay đường parabol)
 • Nick: What’s that? (Đó có nghĩa là gì? )
 • Phuc: The plane flies at high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit like a rollercoaster. The people inside the plane start to float. I’d love to do that. (Máy bay ở một độ cao, sau đó nó chao nghiêng vài giây và giảm xuống rất nhanh, giống như tàu lượn siêu tốc ấy. Người bên trong máy bay bắt đầu nổi lên. Tôi thích việc đó)
 • Nick: Sounds a bit scary. But let’s take a look at your rock collection. There may be something interesting here… (Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ. Nhưng hãy xem bộ sưu tập đá của bạn trước đã. Có thể có gì đó thú vị ở đây)
 • Phuc: Yes, perhaps a meteorite that landed on Earth from the moon! (vâng, có lẽ  một mẩu thiên thạch đã đáp lên Trái Đất từ mặt trăng.)
Tin liên quan:   Interland game có nghĩa là gì? Tìm hiểu về chương trình Google Interland

a. Draw lines to match the words with the definitions. (Vẽ đường thẳng nối các từ với các định nghĩa.)

Giải:

 1. Astronaut – a person who has been trained to work in space. (phi hành gia – người được huấn luyện để làm việc trong không gian)
 2. Mission – a programme of space flights (sứ mệnh = 1 chương trình của các chuyến bay vào không gian)
 3. Microgravity – the state of weightlessness (trạng thái không trọng lực)
 4. Astronomy – the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars (thiên văn học = 1 ngành khoa học nghiên cứu về vũ trụ và các vật thể bên trong như mặt trăng, mặt trời, các hành tinh và ngôi sao)
 5. Habitable – with conditions that are suitable for life to exist (có thể sinh sống = điều kiện phù hợp cho sự sống tồn tại)
 6. Altitude – the height of something above the sea (độ cao so với mặt nước biển)

b. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

Giải:

 1. What was Phuc interested in when he were young? (Khi còn bé Phúc thích cái gì?)
  => Phuc was crazy about space. (Phúc rất thích không gian)
 2. What had Phuc done before he turned ten years old? (Phúc đã làm gì trước khi 10 tuổi?0
  => He had learnt about the universe and had collected lots of books about space. (Anh ấy đã học về vũ trụ và thu thập nhiều sách về nó)
 3. Why does Phuc use the phrase “and stuff” at the end of his list? (Tại sao Phúc sử dụng cạm từ ” the stuff” trong danh sách liệt kê?)
  => To show that there are more things in the list but that it’s not necessary to list everything. (Để chỉ ra rằng có nhiều thứ hơn trong danh sách nhưng không cần liệt kê tất cả.)
 4. What did Nick think of the meteorite in the museum? (Nick nghĩ gì về mẩu thiên thạch ở viện bảo tàng?)
  => He wasn’t very impressed because he thought the meteorite was like an ordinary piece of rock. (Anh ấy không ấn tượng vì anh ấy nghĩ mẩu thiên thạch như những mẩu đá khác)
 5. What are some ways to train as an astronaut? (Một số cách để đào tạo trở thành phi hành gia có nghĩa là gì?)
  => By scuba diving in a flight suit and by taking a parabolic flight to experience microgravity. (Lặn trong một bộ đồ bay và bắt một chuyến bay đường parabol)
 6. What does Phuc compare a parabolic flight to? (Phúc so sánh chuyến bay mô phỏng với cái gì?)
  => He compares it to a ride on a rollercoaster. (Anh ấy so sánh nó với việc lái tàu lượn siêu tốc)

c. Who is keener on space travel – Phuc or Nick? Why do you think so? (Ai hứng thú với không gian hơn? Phúc hay Nick? Tại sao bạn nghĩ vậy?)

Giải:

Phuc is keener on space travel because he collected lots of books about the universe, learn about the universe, the stars, satellites, rockets, and stuff.

2. Find a word in the box to match the picture in each description. (Tìm từ trong khung để tiền vào các bức ảnh với mỗi miêu tả.)

Giải:

 1. A satellite travels round Earth to collect information or to communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a large object in space.(Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất để thu thập thông tin hoặc để lien lạc bằng radio, ti vi vân vân. Nó cũng có thể là một vật thể tự nhiên di chuyển xung quanh vật thể lớn hơn trong không gian.)
 2. With a telescope you can have a great experience watching the stars.(Với  kính thiên văn bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi ngắm những ngôi sao.)
 3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the universe. (Mặt trời và những hành tinh của nó chỉ là một phần nhỏ trong Milky Way. Milky Way chỉ là một dãy ngân hàng trong vũ trụ.)
 4. A meteorite is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet. (Mẩu thiên thạch là một mẩu đá hay một vật thể trong không gian đáp lên hành tinh.
 5. A rocket is shaped like a tube and moves very fast.It helps a space shuttle to be sent into space. (Tên lửa có dạng hình ống  và di chuyển rất nhanh. Nó giúp đưa 1 con tàu không gian vào không gian.)
 6. A spacecraft is a vehicle, with or without people inside, used for travel into space. (Tàu không gian là một loại phương tiện có hoặc không có con người dùng để đi vào không gian.)
Tin liên quan:   Cuộc đấu tranh buồn của tình yêu trong lời bài hát của bài hát Armada Pemilik Hati

3. GAME: SPACE BINGO!

Create a Bingo card and play with the new words you have learnt from this lesson. (Tạo một thẻ Bingo và chơi với những từ mới bạn đã học từ bài này)

Chế Tạo Tàu Con Thoi Từ Chai Nhựa | Yêu Sáng Tạo

Hãy đạp nát nút like của video này đi cảm ơn mọi người
Music:
Cảm ơn các bạn đã xem video !!!
Kết nối với tôi
►GROUP: http://bit.ly/nhomyst
►Email liên hệ hợp tác: tpminhkhoi@gmail.com
My email to corporate: tpminhkhoi@gmail.com
(Email chỉ để liên hệ hợp tác, không trả lời các thắc mắc tư vấn tình cảm, yêu đương và sản phẩm. Xin cám ơn.)
© Bản quyền thuộc về Yêu Sáng Tạo/ YST DIY
© Copyright by Yêu Sáng Tạo/ YST DIY. Please do not Reup

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Tàu Con Thoi Quỹ Đạo Hoạt Động Như Thế Nào??? Space Shuttle

tauconthoi theenineer00 SpaceShuttle
Tàu Con Thoi Quỹ Đạo Hoạt Động Như Thế Nào???

How did the Orbiter Vehicle work? (Space Shuttle)

Go to https://brilliant.org/JaredOwen to sign up for free. And also, the first 200 people will get 20% off their annual premium membership.
⬇more links below⬇
Space Shuttle Launch: https://youtu.be/oMeXcBk1xc
ISS Animation: https://youtu.be/oLrOnEmy_GA
Apollo Spacecraft Animation: https://youtu.be/8dpkmUjJ8xU
‍Thanks to NASA Astronaut Mike Mullane for reviewing this video!
Website: https://mikemullane.com/
His book “Riding Rockets”: https://amzn.to/39ZqIm4
His son wrote a book too! “The Father, Son, and Holy Shuttle”: https://amzn.to/3a0RfiO

Thanks to @Scott Manley for reviewing this video. His channel has a lot more about rockets and space.
⌚Timestamps:
00:00 Intro
00:45 Overview
01:35 Typical Mission
04:03 Orbiter Construction
04:46 Main Parts of Orbiter
06:08 Crew Compartment
08:27 Aft Fuselage
10:28 Payload Bay
13:00 Problem Solving
Follow me on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/JaredOwenAnimations
Instagram: https://www.instagram.com/JaredOwenAnimations
Twitter: https://www.twitter.com/JaredOwen3D
Patreon: https://www.patreon.com/JaredOwenAnimations
Tiktok: https://www.tiktok.com/@jaredowenanimations
⌨Some of the 3D models in this video were purchased however, I did make some modifications to them.
Space Shuttle: https://www.turbosquid.com/3dmodels/spaceshuttle3dobj/1003967
Hubble Space Telescope: https://www.turbosquid.com/3dmodels/3dsmaxhubblespacetelescope/805682
International Space Station: https://www.turbosquid.com/3dmodels/3dsmaxinternationalspacestation/790951
Spacesuit: https://flippednormals.com/downloads/spacesuitnasaemusafer/
Launch Complex 39a: https://www.3dhorse.com/products/kennedyspacecenterlaunch3dmodel?_pos=5u0026_sid=d9b1a87e1u0026_ss=r
Book Sources:
NASA Space Shuttle, 1981 onwards (all models), Owners’ Workshop Manual https://amzn.to/33xtU70
Space Shuttle: The History of the National Space Transportation System by Dennis R. Jenkins https://amzn.to/2DvDWef
The History of the American Space Shuttle by Dennis R. Jenkins https://amzn.to/2C32efe
Wings In Orbit: Scientifics and Engineering Legacis of the Space Shuttle https://amzn.to/3ka3oXt
Wheels Stop: The Tragedies and Triumphs of the Space Shuttle Program, 19862011, by Rick Houston https://amzn.to/31gUXRv
Into the Black: The Extraordinary Untold Story of the First Flight of the Space Shuttle Columbia by Rowland White https://amzn.to/31lQZqP
Internet Sources:
https://science.ksc.nasa.gov/shuttle/technology/stsnewsref/sts_overview.html
https://www.nasa.gov/pdf/566250main_2011.07.05%20SHUTTLE%20ERA%20FACTS.pdf
https://history.nasa.gov/SP4225/diagrams/shuttle/shuttlediagram.htm
https://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/584722main_Wingsch3apgs5373.pdf
https://spaceflight.nasa.gov/shuttle/reference/shutref/
https://youtu.be/SvaG0xDdP8g The Space Shuttle (NASA/William Shatner)
https://youtu.be/kdKltNx42AQ First Space Shuttle Launch STS1 (1981)
https://youtu.be/5KygwcZ545U Shuttle Atlantis STS132 Amazing Shuttle Launch Experience
https://youtu.be/3t2sZKxdSgw Documentary Inside the Space Shuttle
https://youtu.be/Huxmp6ok8I The Space Shuttle’s Last Flight (Reel Truth Science Documentaries)
https://youtu.be/o3XS_5LQg Inside Space Shuttle Discovery 360
https://youtu.be/MWthdKeXzI4 Modern Marvels: How the Space Shuttle Works
https://youtu.be/v1_WqVguRJg Engineering Connections (Richard Hammdons) Space Shuttle
https://youtu.be/cn4MVoIEJvU Space Shuttle Era: Main Engines
https://youtu.be/ws3LusoK2FU The Space Shuttle’s Last Flight 2011 Documentary
Music: (Soundstripe.com)
“Edge of the Sea” by Cody Martin
“Verge Of Discovery” by Cody Martin
“Frontier” by Shimmer
🟠Made with Blender 2.83, Cycles Render
www.blender.org
Here is some of the gear that I use for animation:
Graphics Card: GTX 1080ti https://amzn.to/2t70HN0
CPU: i78700k https://amzn.to/2WEk9OE
Motherboard: Asus Prim Z370A https://amzn.to/2t4EVth
Microphone: Samson Go Mic https://amzn.to/2GaSpvV
Mouse: Logitech G600 https://amzn.to/2UKhf9P
Chair: Staples Gaming Chair https://amzn.to/31hNgKS
b3d SpaceShuttle NASA

Tin liên quan:   4 Phân loại khí hậu của Junghuhn và Giải thích của chúng (Đầy đủ nhất)

SpaceX – Công Ty Vũ Trụ Tư Nhân Thành Công Nhất Thế Giới

SpaceX Công Ty Vũ Trụ Tư Nhân Thành Công Nhất Thế Giới
Chinh phục vũ trụ vốn là ước mơ, là tham vọng của con ngườ từ rất lâu. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, ước mơ, tham vọng ấy đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Tất nhiên, người ta vẫn cho rằng đó là công việc của các tổ chức chính phủ. Thật thú vị khi có một công ty tư nhân đã sớm tham gia vào cuộc đua ấy và dành nhiều thành tựu lớn, bao gồm việc mở ra kỷ nguyên du hành không gian thương mại, đó chính là SpaceX của tỷ phú Elon Musk.
Nguồn: zingnews.vn, wikipedia.org, topdev.vn, tuoitre.vn, khoahoc.tv, zingnews.vn, kenh14.vn

Đã giải đáp được bí ẩn máy bay MH370 mất tích

thoisuthanhnien tinnongthanhnien phongsuthanhnien
Chuyên gia hàng không vũ trụ Richard Godfrey cho rằng mình đã tìm ra lời giải cho vụ mất tích máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất:
http://popsww.com/BaoThanhNien
Tin tức báo Thanh Niên Đọc tin mới online tin nhanh tin 24h thời sự
Kênh YouTube chính thức của Báo Thanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất:
http://popsww.com/BaoThanhNien
Website: http://thanhnien.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/thanhnien
Youtube Channel: http://popsww.com/BaoThanhNien
268 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM
ĐT: (+84.8) 39302302
Fax: (+84.8) 39309939
Email: tnmedia@thanhnien.vn

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.hoi-dap/

Thank you for viewing the post. space shuttle có nghĩa là gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hỏi Đáp

Thommatngaymua

Leave a Comment