Kiến thức: [NEW] [MA/F2: Tóm tắt kiến thức] Lesson 9: Phương pháp tính chi phí biên và phương pháp phân bổ chi phí (Absorption and marginal costing) – Thommatngaymua

Hãy cùng Thommatngaymua tìm hiểu về [NEW] [MA/F2: Tóm tắt kiến thức] Lesson 9: Phương pháp tính chi phí biên và phương pháp phân bổ chi phí (Absorption and marginal costing) trong bài viết dưới đây nhé

marginal benefit có nghĩa là gì: Here is a post related to this topic.

[MA/F2: Tóm tắt kiến thức] Lesson 9: Phương pháp tính chi phí biên và phương pháp phân bổ chi phí (Absorption and marginal costing)

Như đã nói ở bài 8, chúng ta có 2 phương pháp tính toán chi phí sản xuất phổ biến đó là Phương pháp tính chi phí biên (marginal costing) và Phương pháp phân bổ chi phí (absorption costing). Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Absorption costing, tới bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Marginal costing. Từ đó, chúng ta sẽ tìm xem sự khác biệt của 2 phương pháp này ảnh hưởng tới giá trị chi phí sản xuất và giá trị hàng tồn kho như thế nào.

1. Một số định nghĩa 

1.1. Marginal cost và marginal costing

Trước hết, chúng ta có marginal cost là chi phí cận biên còn marginal costing là phương pháp tính chi phí cận biên đó. 

Nếu đã học môn Kinh tế Vi mô thì hẳn là bạn đã bắt gặp khái niệm này rồi. Về định nghĩa, marginal cost là phần chi phí biến đổi (variable cost) tính trên một đơn vị sản phẩm hay dịch vụ (1 unit of product or service). Điều này nghĩa là cứ tăng thêm 1 đơn vị sản phẩm/ dịch vụ thì tổng chi phí sẽ tăng thêm 1 đơn vị chi phí chính bằng marginal cost. 

1.2. Marginal production cost per unit

Chi phí sản xuất cận biên tính trên 1 đơn vị sản phẩm bao gồm 3 thành phần chi phí: CP NVL trực tiếp, CP NC trực tiếp và CP overheads biến đổi. Bởi cứ tăng thêm 1 đơn vị đầu ra thì sẽ tăng thêm 1 đơn vị chi phí bao gồm 3 thành phần trên.

1.3. Marginal cost of sales

Giá vốn hàng bán cận biên sẽ bao gồm 2 bộ phận chi phí là: chi phí sản xuất ra sản phẩm đó và chi phí (biến đổi) để bán sản phẩm đó. 

1.4. Contribution margin

Số dư đảm phí hay lãi trên biến phí là phần chi phí chênh lệch giữa giá bán (doanh thu) với chi phí biến đổi. Số dư đảm phí có thể được xác định cho mỗi đơn vị sản phẩm, từng mặt hàng (per unit) hay tính trên tổng số hàng hóa tiêu thụ.

Contribution = Sales – Variable cost of sales

Contribution margin (per unit) = Selling price (per unit) – Marginal cost (per unit)

2. Nguyên tắc trong tính chi phí biên: 4 nguyên tắc

Nguyên tắc

Nội dung

1

Những chi phí cố định phát sinh trong kì là không đổi dù cho sản lượng sản đầu ra trong kì có tăng lên còn chi phí biến đổi thì tăng theo sản lượng, vì vậy:

a. Doanh thu tăng theo giá trị sản lượng tiêu thụ 

b. Chi phí tăng theo phần chi phí biến đổi trên từng đơn vị sản phẩm tiêu thụ

c. Lợi nhuận tăng theo phần số dư đảm phí trên từng sản phẩm tiêu thụ

2

Tương tự như trên, khi Doanh thu giảm theo giá trị từng đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận cũng giảm tương ứng với phần số dư đảm phí tính trên đơn vị sản phẩm đó. 

3

Lợi nhuận được xác định dựa trên Tổng số dư đảm phí. 

Tin liên quan:   Shop hoa tươi quận 3 giao hoa tận nơi uy tín

4

Giá trị hàng tồn kho cuối kì được xác định dựa trên phần Chi phí sản xuất biến đổi. 

Ví dụ minh họa: 

Rain Until September Co makes a product, the Splash, which has a variable production cost of $6 per unit and a sales price of $10 per unit. At the beginning of September 20X0, there were no opening inventories, and production during the month was 20,000 units. The fixed costs for the month were $45,000 (production, administration, sales, and distribution). There were no variable marketing costs.

Required: Calculate the contribution and profit for September 20X0, using marginal costing principles, if sales were as follows.

(a) 10,000 Splashes 

(b) 15,000 Splashes

(c) 20,000 Splashes

Answer:

  • Bước 1: Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kì theo Marginal production cost ($6 per unit).
  • Bước 2: Xác định Profit = Total contribution – Fixed costs.
  • Bước 3: Xác định Variable cost of sales và Contribution.

Các bước tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây:

 

10,000 Splashes

15,000 Splashes

20,000 Splashes

$

$

$

$

$

$

Sales (at $10)

 

100,000

 

150,000

 

200,000

Opening inventory

 

 

 

Variable production cost ($6*20,000)

120,000

 

120,000

 

120,000

 

Less: Value of closing

inventory (at marginal cost)

60,000

($6*10,000)

 

30,000

($6*5,000)

 

_

 

Variable cost of sales

 

60,000

 

90,000

 

120,000

Contribution

 

40,000

 

60,000

 

80,000

Less fixed costs

 

45,000

 

45,000

 

45,000

Profit (loss)

 

5,000

 

15,000

 

35,000

Profit (loss) per unit

 

$0.5

 

$1

 

$1.75

Contribution per unit

 

$4

 

$4

 

$4

3. So sánh Marginal costing với Absorption costing và đối chiếu lợi nhuận

a. So sánh Marginal Costing và Absorption Costing

Marginal costing (MC)

Absorption costing (AC)

Cung cấp thông tin quản trị hỗ trợ việc dự toán và đưa ra quyết định. 

Thường dùng trong việc xác định lợi nhuận.

Dùng cho mục đích kế toán tài chính.

Giá trị HTK cuối kì tính theo Marginal production cost (chỉ tính phần chi phí biến đổi variable cost). 

Giá trị HTK cuối kì bao gồm đầy đủ các chi phí (định phí và biến phí) phát sinh trong quá trình sản xuất (full production cost).

Chi phí cố định ghi nhận vào chi phí trong kì (fixed costs are period costs). 

Chi phí cố định được tính vào giá thành sản phẩm (fixed costs are absorbed into unit costs). 

Fixed overheads không được bao gồm trong COS.

Fixed overheads được bao gồm trong COS.

Từ đây có thể rút ra kết luận: 

Giá trị HTK tính theo MC < Giá trị HTK tính theo AC

Ví dụ minh họa: 

The overhead absorption rate for product X is $10 per machine hour. Each unit of product X requires five machine hours. Inventory of product X on 1.1.X1 was 150 units and on 31.12.X1 it was 100 units.

What is the difference in profit between results reported using absorption costing and results reported using marginal costing?

A. The absorption costing profit would be $2,500 less

B. The absorption costing profit would be $2,500 greater

C. The absorption costing profit would be $5,000 less

D. Absorption costing profit would be $5,000 greater 

Answer: A

Difference in profit = change in inventory levels.

Fixed overhead absorption per unit: (150 –100) x $10 x 5 = $2,500

Lợi nhuận sẽ giảm do inventory levels giảm. Điểm mấu chốt ở đây là sự thay đổi của sản lượng HTK. Inventory levels giảm dẫn tới việc sử dụng AC sẽ tạo ra ít lợi nhuận hơn. Do đó, loại đáp án B và D. 

Lựa chọn C là không chính xác bởi vì chỉ mới tính đến giá trị hàng tồn kho cuối kì (100 units x $10 x 5 hours).

b. Đối chiếu lợi nhuận (profit reconciliation) 

Phương pháp đối chiếu sẽ giúp xác định sự chênh lệch trong lợi nhuận giữa 2 phương pháp tính chi phí. 

Tin liên quan:   Đặc điểm của đất đá ong

Difference in profits = Change in inventory levels ⨯ overhead absorption rate.

Những kết quả đối chiếu sẽ cho ta kết luận tương ứng:

Increase in inventory in a period

Decrease in inventory in a period

Opening inventory < Closing inventory

Opening inventory > Closing inventory

Profit: AC > MC

Profit: AC < MC

Ví dụ minh họa: 

Last month a manufacturing company’s profit was $2,000, calculated using absorption costing principles.  If marginal costing principles has been used, a loss of $3,000 would have occurred. The company’s fixed production cost is $2 per unit. Sales last month were 10,000 units. 

What was last month’s production (in units)? 

A. 7,500

B. 9,500

C. 10,500

D. 12,500 

Answer: D

Any difference between marginal and absorption costing profit is due to changes in inventory.  

 

$

Absorption costing profit

2,000

Marginal costing loss

3,000

Difference

5,000

MC profit < AC profit suy ra HTK tăng – nghĩa là, production lớn hơn sales 2,500 units. 

Production = 10,000 units (sales) + 2,500 units = 12,500 units. 

4. Bài tập luyện tập

1. Marginal costing and absorption costing are different techniques for assessing profit in a period. If there are changes in inventory during a period, marginal costing and absorption costing given different results for profit obtained.

Which of the following statements are true?

(I) If inventory levels increase, marginal costing will report the higher profit.

(II) If inventory levels decrease, marginal costing will report the lower profit.

(III) If inventory levels decrease, marginal costing will report the higher profit.

(IV) If the opening and closing inventory volumes are the same, marginal costing and absorption costing will give the same profit figure.

A. All of the above

B. I, II and IV

C. I and IV

D. III and IV

Answer: D

2. Which of the following are arguments in favor of marginal costing?

A. Closing inventory is valued in accordance with IAS 2.

B. It is simple to operate.

C. There is no under or over absorption of overheads.

D. Fixed costs are the same regardless of activity levels.

E. The information from this costing method may be used for decision making.

Answer: B, C, D, E

3. The overhead absorption rate for product T is $4 per machine hour. Each unit of T requires 3 machine hours. Inventories of product T last period were:

Opening inventory 2,400 units 

Closing inventory 2,700 units

Compared with the marginal costing profit for the period, the absorption costing profit for product T will be which of the following?

A. $1,200 higher

B. $3,600 higher

C. $1,200 lower

D. $3,600 lower

Answer: B

 

Author: Ngoc Han

Reviewed by: Duy Anh Nguyen

Khi mới vào nghề Content chúng ta cần làm thế nào, học ra sao để phát triển nhanh nhất.
Giao lưu với mình tại
Blog: https://phungthaihoc.com
Fanpage: https://www.fb.com/ThaiHoc.blog
Profile: https://www.fb.com/phungthaihoc
Cộng đồng cùng học content: https://www.fb.com/groups/tamsu.content

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Instagram/ TikTok: @withvung for livestream + advice ️
Trong video này, mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện quá trình mình giành được học bổng du học Mỹ tại trường Cornell, và rất nhiều trường khác nữa ở top đầu của Mỹ như thế nào nhé! Câu chuyện của tớ đi từ hồi tớ học cấp 1 cho đến bây giờ luôn, mong là các bạn có thể hiểu thêm và có nhiều động lực học cho bản thân mình để apply du học hoặc trên con đường mà bạn chọn nhé 🥰
FAQ:
Tại sao mình lại ở VinUni?
Do dịch covid, đại học Cornell có chương trình exchange dành cho học sinh người Việt Nam. Mình ở ký túc xá của VinUni và vẫn học lớp Cornell online.
Sắp tới mình có nên làm video về chủ đề một ngày của du học sinh không nhỉ?
duhoc hocbong duhocmy vinuni hocbongduhoc duhọc duhocsinh duhocsinhmy mộtngàycủaduhọcsinh
Contacts
Email for business: contactvung@gmail.com
Instagram: @learnwithvung
TikTok: @learnwithvung
Website: https://lenamthuanan.wixsite.com/mysite​

Tin liên quan:   Tìm hiểu kỹ hơn về gia đình của Lionel Messi qua những bức ảnh này của Messi, nào

© Bản quyền thuộc về Vừng
© Copyright belongs to Vừng u0026 Do not Reup

“Hãy trả tiền cho mình trước” cụm từ phổ biến trong tài chính cá nhân và lập kế hoạch nghỉ hưu có nghĩa là tự động trích ra một khoản cụ thể từ mỗi khoản tiền lương tại thời điểm nhận được.
payyourselffirst taichinhcanhan

TaiChinhKinhDoanh
Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam Vietnam Wealth Advisors (VWA)
Facebook: https://www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam
Tiktok: https://www.tiktok.com/@taichinhkinhdoanhafa
Spotify: https://open.spotify.com/show/4fVFOPGua325fIsoTvW6M6
Chia sẻ từ Long Phan: https://www.facebook.com/long.phan1
Khách mời Nguyễn Minh Tuấn: https://www.facebook.com/tuantreasury CEO Công ty AFA Capital: http://afacapital.vn
Liên hệ AFA Capital: https://bit.ly/2Z7RpUr

WealthIntelligence Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:
https://www.afa.edu.vn/wealthintelligence/
Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.
Tuân theo chuẩn mực của Uỷ ban Chuẩn mực Cố vấn Tài chính công chứng quốc tế (CFP Board of Standards) áp dụng cho môi trường tại Việt Nam. “CFP” viết tắt bởi “Certified Financial Planner” (Cố vấn tài chính công chứng) là chứng chỉ chuyên môn quốc tế về tài chính cá nhân được công nhận toàn thế giới.
CGBA: PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu:
https://www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).
FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKM

Link tải File Excel thực hành: http://bit.ly/2blngKWB
(MWG, VNM, HPG, POM, TLH, VIS)
Video này dành cho những ai chưa hiểu rõ chỉ số Biên lợi nhuận gộp có nghĩa là gì và cách tính ra sao.
Bạn sẽ thấy mối liên hệ thực tế khi một doanh nghiệp bán được hàng sẽ ghi nhận doanh thu, giá vốn và lợi nhuận gộp vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào.
==========
Khóa học Phân tích Đầu tư Chứng khoán từ Cơ bản tới Nâng cao: http://bit.ly/2Investing.
Đăng ký kênh của Kiên WB để cập nhật video mới nhất tại đây: http://bit.ly/KienWBsubscriber.

CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ TỚI KÊNH YOUTUBE CỦA BRANDY
Đây sẽ là kênh mà em sẽ cập nhật những kiến thức về Stock, Investing và Crypto. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để em tiếp tục ra nhiều Video hơn nữa
Mọi người có thể tham gia discord để tìm hiểu sâu hơn về Stock và Crypto
Discord : https://discord.gg/dansteel
FB: https://www.facebook.com/BrandyNgo97/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFIjqNDHoigBkJ_ml6BUKA?sub_comfirmation=1
DISCLAIMER
Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of futures, stocks and options may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. The impact of seasonal and geopolitical events is already factored into market prices. I am also not a financial advisor; I am sharing my experience only. Manage your own risk!!!
Investing Stock Trading Doge Tothemoon Chungkhoan Nhandinhthitruong USSTOCK chungkhoanmy phantichcophieu Traibear Dansteel Bitcoin

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other wayshoi-dap/

Thank you very much for viewing the post topic. marginal benefit có nghĩa là gì

Thommatngaymua

Leave a Comment