20 triệu chứng khác nhau của hội chứng Edwards là gì? Nó được hiểu như thế nào? Họ sống được bao lâu rồi?

Hội chứng Edwards là một bệnh di truyền gây ra khuyết tật nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Trẻ em bị Hội chứng Edwards có nhiễm sắc thể thứ 18 …

Read more20 triệu chứng khác nhau của hội chứng Edwards là gì? Nó được hiểu như thế nào? Họ sống được bao lâu rồi?