Tài liệu kế toán là gì? – Thommatngaymua.com

[Thommatngaymua] – Tài liệu kế toán là gì? – Thommatngaymua.com –

Bạn đang tìm kiếm lời giải cho câu hỏi tai lieu ke toan, tai lieu ke toan
doanh nghiep, so lieu ke toan la gi, ke toan ca nhan la gi, thuc trang tai san
la gi, loai tai lieu ke toan nao phai luu tru vinh vien, hoa on chung tu la
gi, tai lieu hoc ke toan cho nguoi moi bat dau. Bài viết này sẽ giúp bạn có
được câu trả lời đúng và chuẩn xác nhất cho vấn đề mà bạn đang quan tâm.

tai lieu ke toan doanh nghiep

Chào mừng các bạn đến với Thuật Ngữ. Tôi có đặt quảng cáo để
có kinh phí duy trì blog hoạt động, bạn có thể
làm ơn tắt chương trình chặn quảng cáo – Adblock sau đó tải lại
trang giúp tôi nhé. Cảm ơn !!!

Hiện có nhiều bạn đang quan tâm đến tài liệu kế toán nghĩa là gì, tôi cũng có
cùng mối quan tâm đó và tôi đã dành nhiều thời gian để tìm ra một số lời giải,
mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Tài liệu kế toán là gì

Tài liệu kế toán là chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo
kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu
khác có liên quan đến kế toán.

Theo Điều 10, Nghị định 174/2016/NĐ-CP:

 • Chứng từ kế toán và sổ kế toán của các đơn vị kế toán trước khi đưa
  vào lưu trữ phải được in ra giấy để lưu trữ theo quy định trừ trường
  hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài
  liệu kế toán trên phương tiện điện tử phải bảo đảm an toàn, bảo mật
  thông tin dữ liệu và phải đảm bảo tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.
 • Các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước (trừ đơn vị thu, chi ngân
  sách nhà nước các cấp) nếu lựa chọn lưu trữ tài liệu kế toán trên
  phương tiện điện tử thì vẫn phải in sổ kế toán tổng hợp ra giấy và ký
  xác nhận, đóng dấu (nếu có) để lưu trữ theo quy định. Việc in ra giấy
  chứng từ kế toán, sổ kế toán chi tiết và các tài liệu kế toán khác do
  người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định. Các đơn vị thu,
  chi ngân sách nhà nước các cấp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng
  Bộ Tài chính.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc kiểm tra,
  thanh tra, giám sát và kiểm toán theo quy định, đơn vị kế toán phải có
  trách nhiệm in ra giấy các tài liệu kế toán lưu trữ trên phương tiện
  điện tử, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán
  trưởng (phụ trách kế toán) và đóng dấu (nếu có) để cung cấp theo thời
  hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tài liệu kế toán doanh nghiệp

Trong kinh doanh, khả năng hiểu và nắm rõ thông tin tài chính sẽ giúp
doanh nghiệp kiểm soát được nguồn tài chính cũng như lợi nhuận tạo ra. Khả
năng đó sẽ làm cho công ty có giá trị nhiều hơn bằng cách hiểu rõ về kế
toán. Theo đó, tài liệu kế toán doanh nghiệp cho thấy kế toán mang
lại ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp như:

 • Phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty/doanh nghiệp: thông
  tin kế toán được tóm tắt trên báo cáo tài chính, giúp cung cấp cái
  nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời
  gian nhất định.
 • Ghi chép và lưu trữ các tài liệu chứng từ. Kế toán doanh nghiệp
  đặc biệt đảm bảo cho những nhà quản lý các hồ sơ tài chính bảo mật và
  đáng tin cậy
 • Lập kế hoạch và kiểm soát tài chính: Qua những thông tin từ các
  năm hoạt động kinh doanh, kế toán doanh nghiệp sẽ tổ chức lập các bảng
  ngân sách và dự báo. Nhờ vào đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát
  được các chi phí và nguồn tài chính của mình.
Tin liên quan:   Chất liệu da tổng hợp có nghĩa là gì? Những cách phân biệt da tổng hợp

Những công việc mà kế toán doanh nghiệp cần làm? Dưới đây gồm những công
việc mà giáo trình kế toán doanh nghiệp sẽ chỉ ra cho bạn chi tiết về nội
dung cũng như cách xử lý thực tế trong doanh nghiệp:

 • Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, kiểm toán theo chế độ kế
  toán.
 • Tiến hành kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các khoản
  công nợ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích
  thông tin số liệu kế toán.
 • Phát hiện các sai sót trong quá trình xử lý số liệu.
 • Cung cấp thông tin tài chính nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả
  hoạt động.
 • Tổng hợp thông tin, lập báo cáo tình chính cho doanh nghiệp.
 • Các hoạt động liên quan khác.

Số liệu kế toán là gì

Số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự
toán, quyết toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật.

Một số quy tắc kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo từng tài
khoản như sau:

 • Tài khoản 111: Tài khoản không có số dư bên có, không âm thời điểm.
 • Tài khoản 112: Số dư tài khoản cuối kỳ khớp với số dư trên sao kê tài
  khoản từng ngân hàng.
 • Tài khoản 131, 331: Kiểm tra số dư công nợ chi tiết theo từng khách
  hàng, nhà cung cấp có khớp với biên bản đối chiếu công nợ không; Các
  hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên được thanh toán
  dưới hình thức không dùng tiền mặt không; Các khoản tiền khách hàng
  ứng trước, nội dung hợp đồng có điều khoản tạm ứng không; Các khoản
  tiền chưa thanh toán cho nhà cung cấp, nội dung hợp đồng có điều khoản
  thanh toán được gia hạn khoản nợ không.
 • Tài khoản 1331, 3331: Số dư Nợ tài khoản 1331 khớp chỉ tiêu 43 trên tờ
  khai thuế GTGT ( trừ trường hợp trong kỳ có nộp tờ khai thuế bổ sung
  và phát sinh điều chỉnh tăng giảm thuế được khấu trừ); Kiểm tra số
  thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ với số thuế giá trị gia tăng
  đã nộp.
 • Tài khoản 138: Kiểm tra chi tiết đối tượng phải thu.
 • Tài khoản 152, 156, 155, 153: Không có số dư bên Có; Số dư Nợ trên
  bảng cân đối phát sinh phải bằng số dư trên bảng tổng hợp nhập xuất
  tồn; Kiểm tra nhập xuất tồn chi tiết theo từng mã hàng: Không âm thời
  điểm, âm cuối kỳ.
 • Tài khoàn 154: Nếu có chi phí dở dang phải cụ thể chi tiết được số dở
  dang thuộc sản phẩm dở dang nào.
 • Tài khoản 242,214: Số tiền phân bổ tháng trên bảng phân bổ công cụ
  dụng cụ có khớp với số phân bổ trên số cái tài khoản 242; Phát sinh Có
  TK 214 phải bằng khấu hao trong kỳ trên bảng tính khấu hao Tài Sản;
  Giá trị còn lại của TS (Nợ 211- Có TK 214) = Giá trị còn lại TS trên
  bảng tính khấu hao tài sản;
 • Tài khoản 334: Số phát sinh Nợ khớp với số tiền chi trả cho người lao
  động sau khi trừ các khoản; bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân
  (trừ trường hợp công ty chi trả toàn bộ); Số liệu phát sinh trong kỳ
  khớp với số liệu bảng lương.
 • Tài khoản 511: Doanh thu phát sinh trên báo cáo tài chính phải khớp
  doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Tài khoản 635: Tài khoản này cần chú ý đến các khoản lãi vay khi quyết
  toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chú ý:

 • Các tài khoản loại 1 và 2 không có số dư Có (trừ các tài khoản lưỡng
  tính như: 131, 214, 129..) chỉ có số dư Nợ, cũng ko có số dư cuối kỳ
  âm;
 • Các tải khoản loại 3 và 4 ko có số dư Nợ ( trừ các tài khoản lưỡng
  tính 331, 333; 421…) chỉ có số dư Có, ko có số dư cuối kỳ âm;
 • Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9: Cuối kỳ phải kết chuyển, số dư
  bằng 0.
 • Bảng cân đối phát sinh: Phát sinh Nợ, Có bằng nhau
 • Bảng cân đối tài khoản: Tổng Tài Sản = Tổng Nguồn vốn
 • Lưu chuyển tiền tê: Tổng tiền và các khoản tương đương tiền ( Bảng cân
  đối TK ) = Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( Lưu chuyển tiền tệ) =
  Tổng Số dư Nợ TK tiền (111 + TK 112 …)
Tin liên quan:   Hiện tượng cực quang ở Indonesia, bạn có thể thấy nó hay không?

Hình thức kế toán là gì

Hình thức kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán, có chức năng
ghi chép, kết cấu nội dung khác nhau, được liên kết với nhau trong một
trình tự hạch toán trên cơ sở của chứng từ gốc.

Tùy theo loại hình, quy mô và điều kiện kế toán, mỗi doanh nghiệp có thể
áp dụng một hình thức kế toán phù hợp. Trên thực tế có
4 hình thức kế toán sau:

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ Cái
 • Hình thức Chứng từ – Ghi sổ các khóa đào tạo kỹ năng mềm
 • Hình thức Nhật ký – Chứng từ

Các tiêu thức để phân biệt các hình thức kế toán này là:

 • số lượng sổ sách kế toán cần dùng,
 • loại sổ sử dụng,
 • nguyên tắc kết cấu các chỉ tiêu dòng,
 • cột sổ,
 • trình tự hạch toán trên sổ ở đơn vị

Kế toán cá nhân là gì

Kế toán cá nhân là việc làm kế toán dịch vụ hay việc cá nhân nhận
xử lý kế toán cho nhiều doanh nghiệp. Làm kế toán cho càng nhiều doanh
nghiệp thì nghiệp vụ của bạn phải càng vững, phải biết cách sắp xếp thời
gian cũng như xử lý nhanh dữ liệu khi cần báo cáo. Ít nhất bạn phải có 2 –
3 năm kinh nghiệm làm kế toán thì mới đáp ứng được các yêu cầu này cũng
như khách hàng mới tin tưởng giao số liệu cho bạn, phải không nào?

Tuy vậy, doanh nghiệp thuê ngoài kế toán dịch vụ thường là các doanh
nghiệp còn nhỏ và ít nghiệp vụ, nhu cầu chính của họ chỉ là kế toán thuế
định kỳ và quyết toán cuối năm.

Dịch vụ kế toán cá nhân có thể chia làm ba loại chủ yếu như sau:

 • Kế toán thuế trọn gói: bạn sẽ làm tất tần tật các công việc
  thuộc kế toán thuế như phát hành hóa đơn, giao dịch hành chính thuế,
  biên tập hóa đơn chứng từ, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế
  toán thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế (gồm
  cả thuế TNDN và thuế TNCN), hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan đến
  số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ ghi nhận trong
  năm và cuối cùng là trách nhiệm giải trình số liệu kế toán thuế khi
  có quyết định thanh tra thuế. Đây là việc ‘bận rộn’ nhất và có thu
  nhập cao nhất, tuy nhiên bạn nên xem xét kỹ về thời gian và công
  việc chính của mình khi nhận ‘trọn gói’ thế này.
 • Kế toán thuế soát xét: bạn chỉ cần soát xét, đánh giá lại
  tính trung thực, hợp lý, hợp lệ của các báo cáo cũng như hồ sơ chứng
  từ theo định kỳ vì doanh nghiệp đã có nhân sự thực hiện các công
  việc khác.
 • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm: bạn sẽ nhận số liệu và
  chứng từ để thực hiện lập báo cáo quyết toán cuối năm, hoặc vất vả
  hơn là phải ghi nhận lại toàn bộ phát sinh trong năm rồi mới có thể
  thực hiện quyết toán. Trường hợp này xảy ra khi doanh nghiệp có thay
  đổi bất ngờ về nhân sự hoặc gặp vấn đề nào đó mà không thể tự quyết
  toán cuối năm, đây có khả năng là ca khó trong sự nghiệp kế
  toán dịch vụ của bạn vì nó đòi hỏi thời gian và sự tập trung cao để
  xử lý các ‘chiến trường’ dữ liệu này. Hãy chắc rằng phần mềm kế toán
  bạn đang sử dụng có hỗ trợ nhanh việc xử lý dữ liệu và lập báo cáo
  tự động nhé.
Tin liên quan:   Lời bài hát That’s What I Like from Bruno Mars, người dạy cách nuông chiều phụ nữ

Thông tin kế toán là gì

Thông tin kế toán là hệ thống được xây dựng với mục đích thu thập,
lưu trữ, phân phối và xử lý thông tin trong lĩnh vực tài chính, kinh tế.
Từ đó chúng bảo đảm cung cấp những thông tin quan trọng phục vụ cho công
tác quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin này được cập nhật thường xuyên theo đúng quy định. Hệ
thống có thể được sử dụng bởi nhân viên kế toán, chuyên gia tư vấn, chuyên
gia phân tích kinh doanh, ban lãnh đạo, giám đốc tài chính (CFOs), kiểm
toán viên, hay các nhà quản lý và cơ quan thuế.

Cơ sở hình thành thông tin kế toán? Những thông tin kế toán được
hình thành qua quá trình thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và phân tích,
cung cấp thông tin. Cụ thể như sau:

 • Thu thập thông tin kế toán: Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế tài
  chính phát sinh thông qua phương pháp chứng từ kế toán. Cần đảm bảo
  ghi nhận vào các bản chứng từ một cách trung thực, hợp lý. Đây là yếu
  tố quan trọng, đảm bảo sự chính xác cho các khâu tiếp theo của quá
  trình hình thành thông tin kế toán.
 • Xử lý thông tin kế toán: Sau khi thu thập và tổng hợp thông tin
  ban đầu. Những những thông tin này sẽ tiếp tục được phân loại, sắp
  xếp, xử lý, hệ thống hóa. Điều này được thực hiện thông qua những
  phương pháp kế toán chuyên nghiệp như: Phương pháp Tài khoản kế toán;
  Phương pháp tính giá; Phương pháp tổng hợp – cân đối
 • Phân tích và cung cấp thông tin kế toán: Tiếp nhận thông tin đã
  qua xử lý, ở khâu này các thông tin kế toán sẽ được phân tích sâu hơn.
  Với những phương pháp phân tích theo chiều dọc, phân tích theo chiều
  ngang, số tuyệt đối, số tương đối… những số liệu sẽ được chia nhỏ, đáp
  ứng đúng yêu cầu của các đối tượng liên quan cụ thể.

Tổng kết

Bài viết này tôi đã giải thích các câu hỏi Tài liệu kế toán, Tài liệu kế toán
doanh nghiệp, Số liệu kế toán là gì, Hình thức kế toán là gì, Kế toán cá nhân
là gì, Thông tin kế toán là gì. Hi vọng bạn sẽ hài lòng với đáp án này. Bạn có
thể đóng góp thêm bằng cách bình luận bên dưới.

Cuộc sống này không phải cái gì, nghĩa là gì bạn cũng biết. Tôi đã dành nhiều
thời gian lục lọi, bỏ hàng giờ lang thang trên các địa chỉ web, đọc kỹ từng
chủ đề, từng bài post.. đế có được những bài viết cung cấp nhiều kiến thức thú
vị, bổ ích cho các bạn.

Săn Sale

Bạn có thể lựa cho mình một món hàng đang giảm giá theo địa chỉ tôi để bên
dưới nhé, còn chờ gì nữa. Mua đồ dùng qua liên kết bên dưới là góp phần ủng hộ
tôi có kinh phí tiếp tục duy trì blog này. Chân thành cảm ơn !!! Cam-xa-mi-ta.

Disclaimer: Bài viết được Thành cá đù tổng hợp từ nhiều nguồn nhằm mang lại
cái nhìn tổng quan nhất, trong bài viết này tôi có đưa vào các quan điểm cá
nhân. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề bản quyền hoặc nội dung, vui lòng để lại
bình luân bên dưới bài viết này hoặc
gửi mail
cho chúng tôi.

Thành cá đù chấm com chúc các bạn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc
sống và kiếm được thật nhiều tiền.

Bài viết Tài liệu kế toán là gì? – Thommatngaymua.com được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com

Leave a Comment